/ โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter


วันที่ 17 สิงหาคม 2561

คณะครูโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) พร้อมด้วยคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบลโคกสง่ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่นักเรียน และนักเรียนได้ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกตามหมู่บ้านบริเวณรอบๆ โรงเรียน


วันที่ 16 สิงหาคม 2561

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ


วันที่ 10 สิงหาคม 2561

คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ และเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของมารดาที่เลี้ยงมา


วันที่ 8 สิงหาคม 2561

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้เข้าร่วมโครงการคนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณภัย "การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น" ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้


วันที่ 3 สิงหาคม 2561

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและได้นำนักเรียนไปทำบุญที่วัดศรีประสิทธิ์และวัดชัยประสิทธิ์


วันที่ 2 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (SBMLD) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้จัดโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ซึ่งมี 2 กิจกรรม คือ ประชุมผู้ปกครอง และ การป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน


วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้เดินทางไปพัฒนาบุคลากรในหัวข้อ "การพัฒนาครูมืออาชีพ มุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0" จังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี


วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

คณะครู ร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจัดกิจกรรม การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ติดต่อเรา : กระดานสนทนา
รวม LINK[ บริการสืบค้น ]
 

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์และยารักษาโรค ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน ที่ใช้ในโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือฯ คลิกที่นี่  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาการศึกษาฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาการศึกษาฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียนฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียงโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารฯ คลิกที่นี่  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานฯ คลิกที่น  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนตามโครงการค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด ตามโครงการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียนฯ คลิกที่ี่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน ที่ใช้ในโครงการพัฒนาทักษะในการทำงานฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาทักษะในการทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ คลิกที่นี่   
ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนตามโครงการค่ารถรับ-ส่งนักเรียน คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลที่ใช้ในโครงการสารสัมพันธ์ครูพบผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลที่ใช้ในโครงการวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน(ค่าวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน(ค่าวัสดุการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกณ์ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคอวีแขนสั้นพร้อมสกรีนและทำเฟร็ก ตามโครงการค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลที่ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุกรณ์งานบ้านงานครัวตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและ ระบบบริหารโรงเรียน(ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อในการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานโรงเรียน(ภารโรง) คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลที่ใช้ในโครงการพัฒนาีระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๙ื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการรอบด้านสมดุล(คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ดนตรี,กีฬาปละศิลปะ) คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานโรงเรียน (ภารโรง) คลิกที่นี่