ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   เผยแพร่ผลงาน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ]

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)
 

นายสมจิต เกตพิบูลย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสถานศึกษา
   

นายอนุชิต อุปแก้ว

นางสาวจงกล คำจันวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้แทนครู
   
   

นางสุจินดา บัวนุภาพ

นางสาวเกษร ปะตะเน

ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนองค์กรชุมชน
 

นายประสิทธิ์ แสนสยาม

นางปราณี ปัตตะเน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ศิษย์เก่า
   
   

พระครูประสิทธิ์สุธรรมสาร

นายสุพจน์ คำใบ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

ผู้แทนองค์กรศาสนา

   
   

นายสานิต ใจตาง

นายชัยยันต์ ทุงจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

   

นายประสิทธิ์ ปัตตะสังข์

นายนิวัตร แทนไธสง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

   
   

นายสุข ไชยวงค์

นายสุรพงษ์ ด่านซ้าย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ