ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์และยารักษาโรค ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน ที่ใช้ในโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือฯ คลิกที่นี่  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาการศึกษาฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาการศึกษาฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียนฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียงโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารฯ คลิกที่นี่  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานฯ คลิกที่น  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารงานฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียนตามโครงการค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด ตามโครงการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียนฯ คลิกที่ี่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน ที่ใช้ในโครงการพัฒนาทักษะในการทำงานฯ คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาทักษะในการทำงานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ คลิกที่นี่   
ประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนตามโครงการค่ารถรับ-ส่งนักเรียน คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน คลิกที่นี่   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน คลิกที่นี่   


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ติดต่อเรา : กระดานสนทนา
รวม LINK[ บริการสืบค้น ]