ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคล ตามโครงการค่าจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 กันยายน 2564)คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธันวาคม 2564)คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตามโครงการค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 กุมภาพันธ์ 2565)คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการค่ารถรับส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 กุมภาพันธ์ 2565) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคล ตามโครงการค่าจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 กุมภาพันธ์ 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กุมภาพันธ์ 2565) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กุมภาพันธ์ 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มีนาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ ATK ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มีนาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตามโครงการค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พฤษภาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการค่ารถรับส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พฤษภาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พฤษภาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พฤษภาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พฤษภาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โครงการโรงเรียนส่งเริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อที่นอนนักเรียนอนุบาล ตามโครงการค่าที่นอนนักเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายวันครู ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (กิจกรรมไหว้ครู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างห้องเรียน และรื้อกระดานไวท์บอร์ดเก่าพร้อมติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อหน้าต่างบานเกร็ดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานกระจกบานสไลด์ และติดกระจกประตูหน้าต่าง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อวัฒนธรรมพร้อมสกรีน ตามค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการยุวเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ม.1-3) กิจกรรมการเลี้ยงแหนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กรกฎาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กรกฎาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(กิจกรรมวันภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กรกฎาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(กิจกรรมวันภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กรกฎาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการรอบด้าน โดยการเล่นดนตรี(วงเมโลเดียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 กรกฎาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ตามโครงการค่าวัสดุคงทนถาวร(เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 กรกฎาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 กรกฎาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตามโครงการค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 กรกฏาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 สิงหาคม 2565)คลิกที่นี่