ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคล ตามโครงการค่าจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 กันยายน 2564)คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ธันวาคม 2564)คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตามโครงการค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 กุมภาพันธ์ 2565)คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการค่ารถรับส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 กุมภาพันธ์ 2565) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคล ตามโครงการค่าจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 กุมภาพันธ์ 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กุมภาพันธ์ 2565) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กุมภาพันธ์ 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มีนาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ ATK ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มีนาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตามโครงการค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พฤษภาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ตามโครงการค่ารถรับส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พฤษภาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พฤษภาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พฤษภาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พฤษภาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โครงการโรงเรียนส่งเริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อที่นอนนักเรียนอนุบาล ตามโครงการค่าที่นอนนักเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายวันครู ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (กิจกรรมไหว้ครู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างห้องเรียน และรื้อกระดานไวท์บอร์ดเก่าพร้อมติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อหน้าต่างบานเกร็ดพร้อมติดตั้งหน้าต่างบานกระจกบานสไลด์ และติดกระจกประตูหน้าต่าง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิถุนายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อวัฒนธรรมพร้อมสกรีน ตามค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิถุนายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการยุวเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ม.1-3) กิจกรรมการเลี้ยงแหนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กรกฎาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กรกฎาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(กิจกรรมวันภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กรกฎาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(กิจกรรมวันภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กรกฎาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการรอบด้าน โดยการเล่นดนตรี(วงเมโลเดียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 กรกฎาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ตามโครงการค่าวัสดุคงทนถาวร(เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 กรกฎาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 กรกฎาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 กรกฏาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 กรกฎาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 กรกฏาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์และยารักษาโรค ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าเวชภัณฑ์และยารักษาโรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 กรกฎาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตามโครงการค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 กรกฏาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 สิงหาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 สิงหาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเด็กและความปลอดภัยในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 สิงหาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 สิงหาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเด็กและความปลอดภัยในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 สิงหาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 สิงหาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันแม่แห่งชาติ) ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 สิงหาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 สิงหาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสื่อแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษา (STEM) ตามโครงการค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 สิงหาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 สิงหาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 สิงหาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการยุวเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ม.1-3) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 สิงหาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 สิงหาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 สิงหาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 สิงหาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาองค์กร และระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 กันยายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อฝ้า พร้อมติดตั้งฝ้าแผ่นกันชื้นและทาสี ตามโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 กันยายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีอาคารเรียนถาวร หลังที่ 3 อก.040-50-0004 ตามโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 กันยายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กันยายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กันยายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 กันยายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 กันยายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 กันยายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมบริการติดตั้ง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กันยายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนาองค์กร และระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 กันยายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมบริการติดตั้ง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรียน (ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 กันยายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอนและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กันยายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนตามโครงการค่ารถรับ ส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พฤสจิกายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตามโครงการค่าอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ตุลาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการวันวชิราวุธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พฤศจิกายน 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าแลเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พฤศจิกายน 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธันวาคม 2565)คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธันวาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธันวาคม 2565) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธันวาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัสคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธันวาคม 2565) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธันวาคม 2565) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มกราคม 2566) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์และยารักษาโรค ตามโครงการจัดหาเวชภัณฑ์และยารักษาโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มกราคม 2566) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มกราคม 2566) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มกราคม 2566) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการติว o-net ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มกราคม 2566) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 กุมภาพันธ์ 2566) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 กุมภาพันธ์ 2566) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมพิมพ์ลายหน้าหลัง ตามโครงการค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 กุมภาพันธ์ 2566) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ตามโครงการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 กุมภาพันธ์ 2566) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามโครงการค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กุมภาพันธ์ 2566) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแวนหมายเลขทะเบียน กจ 4829 ตามโครงการค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กุมภาพันธ์ 2566) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามโครงการค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถหกล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0326) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 กุมภาพันธ์ 2566) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 กุมภาพันธ์ 2566) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน (กิจกรรมชื่นชมผลงานนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มีนาคม 2566) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน (กิจกรรมชื่นชมผลงานนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มีนาคม 2566) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มีนาคม 2566) คลิกที่นี่  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มีนาคม 2566) คลิกที่นี่   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามโครงการค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มีนาคม 2566) คลิกที่นี่