ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   เผยแพร่ผลงาน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ]

 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
ระดับปฐมวัย

นางสาวสมสิน    สีทาสังข์ นางภรณ์นิพา พรมวัน นางสาวธนาภา ฮึมพล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู   ตำแหน่ง คนงานประจำโรงเรียน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1 ครูประจำชั้น อนุบาล 1 ครูประจำชั้น อนุบาล 2
     
     
นางผานิต แสนสยาม นางจินตนา แทนไธสง นางสาวภาวิณี สอนศิลปพงษ์
ตำแหน่ง คนงานประจำโรงเรียน ตำแหน่ง ครู คศ.2 ตำแหน่ง คนงานประจำห้องสมุด
ครูประจำชั้น อนุบาล 2 ครูประจำชั้น อนุบาล 3 ครูประจำชั้น อนุบาล 3