ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   เผยแพร่ผลงาน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ]

 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
ระดับประถมศึกษา
     
นางธิดารัตน์    สิงห์กุล นางชนาภา ไชยวงค์ นายประสิทธิ์    บรรยง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู   ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ตำแหน่ง ครู คศ.3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
     
     
นางพิสมัย     แบบทอง นางพระจันทร์ แพไธสงค์ นางเฉลิมกาญจนา อุปแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.3 ตำแหน่ง ครู คศ.3 ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     
นางสาวปรีญาภรณ์ ยอดกุล นายกิตติศักดิ์ วิเชฎฐะพงษ์ นางบัวทอง พลตรี
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน ตำแหน่ง ครู คศ.1 ตำแหน่ง ครู คศ.3 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
     
นายวุทธิชัย จันทร์ชมภู นางสาววราภรณ์ เปรมผล นายเดชณรงค์ เคนคำภา
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6