ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   เผยแพร่ผลงาน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ]

 
นักการ ภารโรง โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
 
     

 

 

  นายประดิษฐ์   เหมือนมาตย์  
  ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ 3  
  หัวหน้านักการ-ภารโรง  

 

 

 

นายสำลี   นกไธสง นางจุราพร   ศรีโยธา นายชัยชนะ พลรักษา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่ง นักการภารโรง ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์