ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   เผยแพร่ผลงาน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[เผยแพร่ผลงาน]

   

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย

 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการการสอนคิดตามแนวทาง Thinking School โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการอนุชิต อุปแก้ว
   
 เรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 ผู้อำนวยการอนุชิต อุปแก้ว
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


นายอนุชิต อุปแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวเบญญาภา ชัยอ่ำเดชากุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ติดต่อเรา : กระดานสนทนา
รวม LINK[ บริการสืบค้น ]