ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   เผยแพร่ผลงาน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[ วิจัยในชั้นเรียน ] : ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)

 
วิจัยในชั้นเรียน
 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องนักเรียนเล่นแล้วไม่เก็บของเล่น คุณครูสมสิน สีทาสังข์
 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นอนุบาล  2  คุณครูภรณ์นิพา พรมวัน
 การแก้ปัญหาเด็กไม่รู้จักการรอคอย  โดยการเล่านิทาน คุณครูผานิต แสนสยาม
 การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน  1 – 10 คุณครูธนาภา ฮึมพล
 การพัฒนาการอ่านการเขียนคำที่มี  ล  ควบกล้ำโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานแบบสำรวจรายชื่อ  สิ่งของที่มี  ล  ควบกล้ำภายในบ้าน   คุณครูเดชชัย ไชยวงค์
 การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 คุณครูพระจันทร์ แพไธสงค์
 การใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คุณครูบัวทอง พลตรี
 การใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการซ่อมแซม    เสื้อผ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณครูจงกล คำจันวงษ์
 การพัฒนาการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่อง  เศษส่วน  และการบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้แบบฝึกชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง   คุณครูบัวลัย นวนสิงห์
 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  จำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   คุณครูทัฐศิน สลางสิงห์
   
   
 
 นายอนุชิต อุปแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ติดต่อเรา : กระดานสนทนา
รวม LINK[ บริการสืบค้น ]