ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[ โครงสร้างการบริหาร ]

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

               
         
        นายอนุชิต อุปแก้ว  
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
           
           
           
        นางกิตติมา คำพิทักษ์   นายบัวลัย นวนสิงห์  
        ตำแหน่ง ครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ตำแหน่ง ครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
               
       
      นางสาววไลลักษณ์ แก้วต้วย นางบัวทอง พลตรี   นายทัฐศิน สลางสิงห์ นางสาวจงกล คำจันวงษ์
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   หัวหน้าฝ่ายบริการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  ............            

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ติดต่อเรา : กระดานสนทนา
รวม LINK[ บริการสืบค้น ]