ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   เผยแพร่ผลงาน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[ โครงสร้างการบริหาร ]

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

     
  นายอนุชิต อุปแก้ว    
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา    
       
     
     
     
       
นางจินตนา แทนไธสง นางบัวทอง พลตรี นายทัฐศิน สลางสิงห์ นางสาวจงกล คำจันวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง