ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[ โครงสร้างการบริหาร ]

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

               
         
        นายอนุชิต อุปแก้ว  
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
           
           
           
        นางกิตติมา คำพิทักษ์   นายบัวลัย นวนสิงห์  
        ตำแหน่ง ครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ตำแหน่ง ครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
               
       
      นางสาววไลลักษณ์ แก้วต้วย นางบัวทอง พลตรี   นายทัฐศิน สลางสิงห์ นางสาวจงกล คำจันวงษ์
      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   หัวหน้าฝ่ายบริการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  ............            

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ติดต่อเรา : กระดานสนทนา
รวม LINK[ บริการสืบค้น ]