ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์:พันธกิจ
   เป้าหมาย
   ยุทธศาสตร์
   โครงสร้างการบริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลรักเรียน
   กองทุรการศึกษา
   เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
   บทเรียนออนไลน์
   งานวิจัยในชั้นเรียน
   เผยแพร่ผลงาน
   รอบรั้วโรงเรียน
   ความภาคภูมิใจของเรา
   อ่านจดหมายข่าว
            Web Counter

[ วิสัยทัศน์ ] : [ พันธกิจ ] : [ปรัชญา ]


[ วิสัยทัศน์ ]
“โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)  เป็นต้นแบบโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จัดการศึกษาได้มาตรฐานโดยใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
[ พันธกิจ ]
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  • ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา
  • บริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
  • ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
  • จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอและมีคุณภาพ
  • น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
[ ตราประจำโรงเรียน ] [ ปรัชญา ]
ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำสิทธิเด็ก
[ อักษรย่อ ] [ สีประจำโรงเรียน ] 
ค.ข.

ค.หมายถึง ความรู้ ความดี ความงาม
ข.หมายถึง เข้มแข็ง แข็งแรง แข่งขัน

เหลือง - แดง
สีเหลือง หมายถึง  ความสงบ สว่างไสวด้วยปัญญา
สีแดง หมายถึง  ความเข้มแข็ง  แข็งแรง กล้าหาญกล้าแสดงออกนายอนุชิต อุปแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ติดต่อเรา : กระดานสนทนา
รวม LINK[ บริการสืบค้น ]